กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายการเงิน

IMG 4589

เรือเอกจินตศักดิ์  ทิวถาวรวงศ์
รรก.หน.นกง. กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

IMG 4633

เรือโทหญิงนุชสรา  น้อยทรง
ผู้ช่วยนายทหารการเงิน กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 90855  IMG 4587  

      พันจ่าเอกหญิงอรุณรุ่ง  โตชมบุญ        จ่าเอกฉัตริน  สุขฉัตร          
        เสมียนการเงิน กรมสนับสนุน                    เสมียนการเงิน กรมสนับสนุน       
      กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   
        

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png