Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายกำลังพล

น.ต.ปราโมทย

นาวาตรีปราโมทย์  เหมพรม
นายทหารกำลังพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ร.อ.กองเกยรต

เรือเอกก้องเกียรติ  หงษ์ทองมี
ผู้ช่วยนายทหารกำลังพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

   พ.จ.อ.ศกดศร ค.01  พ.จ.อ.วชย

  พันจ่าเอกศักดิ์ศรี  คงสวัสดิ์               พันจ่าเอกวิชัย  สหรัตน์    
 ช่วยปฏิบัติราชการกำลังพล กรมสนับสนุน             พันจ่าส่งกำลัง กรมสนับสนุน        
            กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
    IMG 1961  จ.อ.ศลปชย อ.01  IMG 1963    
พันจ่าตรีชัยวิเชษฐ์  ภักดีพิทักษ์กุล              จ่าเอกศิลปชัย  อภิบาลศรี                   จ่าโทสิทธิชัย  อินทร์ดำ        
        จ่ากำลังพล กรมสนับสนุน                                  จ่าส่งกำลัง กรมสนับสนุน                    เสมียนกำพล กรมสนับสนุน    
          กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png