Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทาง การช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo01 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

อ

 นาวาเอกนิสิต  ร่วมพุ่ม
ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

น.อ.วรวฒ            อ.วพฒนศกด

  นาวาเอกวรวุฒิ  ศิลป์ประกอบ               นาวาเอกวิพัฒน์ศักดิ์  ปานรักษา   
รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๑)                  รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๒)
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน      กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png