กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายยุทธการ

04

น.ต.พงษ์ศักดิ์  แก้วจำนงค์
นายทหารยุทธการ กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

   พ.จ.อ.วโรจน ล.01พ.จ.ต.มนตรี  

พันนจ่าเอกวิโรจน์  เลียบกระโทก        พันจ่าตรีมนตรี  โพธิ์ใบงาม    
ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน   พันจ่ายุทธการ กรมสนับสนุน
          กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน           
    จ.อ.รงสรร  จ.อ.สากล.01      
            จ่าเอกรังสรรค์  พิพิธกุล             จ่าเอกสากล  เนตรวงษ์              
                                จ่ายุทธการ กรมสนับสนุน             ช่วยปฏิบัติราชการยุทธการ กรมสนับสนุน                           
     กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png