Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo01

ฝ่ายการข่าว

no 01

รอบรรจุ

นายทหารการข่าว กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

IMG 4615 IMG 4606

พันจ่าเอกจุมพล  แจ้งเจริญ             พันจ่าเอกสำรอง  ณ รังษี   

       พันจ่าการข่าว กรมสนับสนุน                           ช่วยปฏิบัติราชการการข่าว กรมสนับสนุน
 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน           กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 จ.อ.ยทธนา  จ.อ.โยธน จ.01  
จ่าเอกยุทธนา  ศิริสิทธิ์            จ่าโทโยธิน  ใจสุข    
       ช่วยปฏิบัติราชการการข่าว กรมสนับสนุน                 จ่าการข่าว กรมสนับสุน               
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png