กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo001

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

IMG 5136

นาวาโทเอ  อนุกลการ
นายทหารส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

IMG 4604

นาวาตรีก้องเกีรติ  หงษ์ทองมี
ผู้ช่วยนายทหารส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 ร.ต.สมชาย  IMG 4609  พ.จ.อ.ศกดสทธ ค.01

     เรือตรีสมชาย  รอดศิริ                   พันจ่าเอกศักดิ์ชัย  สุวรรณเพชร             พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์  คล่องแคล่ว
ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน    ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน    ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน      กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน     กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
        

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png