Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                                        วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๔ กรม สน.พล.นย.ทำพิธีถวายเครื่องสักการะพระพรหม ศาลพระพรหม  พิธีถวายเครื่องสักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีถวายเครื่องบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ หน้า บก.กรม สน.ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรม สน.พล.นย. โดยมี น.อ.สยาม  ลายสาร ผบ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานประกอบพิธี

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

                               เมื่อวันที่ ๒๕  มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.ประดิษฐ  บางจั่น รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.ฯ เป็นผู้แทน ผบ.กรม สน.ฯ ทำพิธีอ่านสาร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้กับ ฝอ./ฝ่ายกิจการพิเศษ นขต.กรม สน.ฯ เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ณ สนามหน้า บก.กรม สน.ฯ 

02

03

04

05

06

01

                             เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.จนท.จากบริษัท JCB มาแนะนำการใช้รถ JCB .ให้กับ ร้อย.สนยบ.กรม สน.ฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

02

03

04

05

06

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png