กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

logo01 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

วรวิช

 นาวาเอก วรวิช  หิรัญสุข

ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

                   sayam              A

                นาวาเอก สยาม เชิดชิด                  นาวาเอก เอ อนุกลการ  

               รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๑)            รองผู้บังคับการกรมสนับสนุน(๒)

                        กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน        กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png