logo001

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

น.ท.มนตร ศ

นาวาโทมนตรี  ศรีมาน
นายทหารส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

น.ต.สเทพ

นาวาตรีสุเทพ  เหมือนหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทหารส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 ร.ต.สายณห ร.01  พ.จ.อ.ศกดชย  พ.จ.อ.ศกดสทธ ค.01

     เรือตรีสายัณห์  เรืองศรี           พันจ่าเอกศักดิ์ชัย  สุวรรณเพชร      พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์  คล่องแคล่ว
ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน  ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พ.จ.อIMG 1955

พันจ่าเอกสมชาย  รอดศิริ                   จ่าเอกพรชัย  บรรจง
ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน  ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน