logo001

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

IMG 5136

นาวาโทเอ  อนุกลการ
นายทหารส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

IMG 4604

นาวาตรีก้องเกีรติ  หงษ์ทองมี
ผู้ช่วยนายทหารส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 ร.ต.สมชาย  IMG 4609  พ.จ.อ.ศกดสทธ ค.01

     เรือตรีสมชาย  รอดศิริ                   พันจ่าเอกศักดิ์ชัย  สุวรรณเพชร             พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์  คล่องแคล่ว
ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน  ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

IMG 1955

จ่าเอกพรชัย  บรรจง
     ช่วยปฏิบัติราชการส่งกำลังบำรุง กรมสนับสนุน
    กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน