logo001

สำนักงานการกระสุนกองพล

น.ต.มานจ

นาวาตรีมานิจ  หลำทิม
นายทหารการกระสุนกองพล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

IMG 1959

เรือตรีสมชาย  ดาราวรรณ์
นายทหารส่งกำลังกระสุน กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

     จ.อ.เอก    

จ่าเอกเอกศักดิ์  วรรณถาวรเทวี

จ่าการกระสุน กรมสนับสนุน

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน