logo001

ฝ่ายกิจการพิเศษ

น.ต.อนพนธน 1

นาวาตรีอนุพันธ์  พูลละออ
นายทหารการเคมี กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ร.อ.มานพ

เรือเอกมานพ  บุญเหลือง
ผู้ช่วยนายทหารการเคมี กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 พ.จ.อ.ภชงค 01  จ.อ.ณฐพล  

        พันจ่าเอกภุชงค์  หาญเวช           จ่าเอกณัฐพล  แก้วบุตร          
         พันจ่าทำลายพิษเคมี กรมสนับสนุน                 จ่าทำลายพิษเคมี กรมสนับสนุน               
   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน