logo001

ฝ่ายการเงิน

IMG 4589

เรือเอกจินตศักดิ์  ทิวถาวรวงศ์
รรก.หน.นกง. กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

IMG 4633

เรือโทหญิงนุชสรา  น้อยทรง
ผู้ช่วยนายทหารการเงิน กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 90855  IMG 4587  

      พันจ่าเอกหญิงอรุณรุ่ง  โตชมบุญ        จ่าเอกฉัตริน  สุขฉัตร          
        เสมียนการเงิน กรมสนับสนุน                    เสมียนการเงิน กรมสนับสนุน       
      กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน