logo001

ฝ่ายการเงิน

IMG 9992

เรือเอกจำรัส  ยะนา
รรก.หน.นกง. กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ร.ท.สมเกยรต

เรือโทสมเกียรติ  บุตรสาร
ผู้ช่วยนายทหารการเงิน กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 026  no 01  

      พันจ่าตรีหญิงอรุณรุ่ง  โตชมบุญ        จ่าเอกฉัตริน  สุขฉัตร          
        เสมียนการเงิน กรมสนับสนุน                    เสมียนการเงิน กรมสนับสนุน       
      กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน