logo001

ฝ่ายการเงิน

IMG 9992

เรือเอกจำรัส  ยะนา
รรก.หน.นกง. กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ร.ท.สมเกยรต

เรือโทสมเกียรติ  บุตรสาร
ผู้ช่วยนายทหารการเงิน กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 พ.จ.อ.หญง  จ.อ.นรา  

      พันจ่าเอกหญิงชื่นกมล  โชติช่วง        จ่าเอกนราธิป  พูลสวัสดิ์          
        เสมียนการเงิน กรมสนับสนุน                    เสมียนการเงิน กรมสนับสนุน       
      กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน