logo001

ฝ่ายประกอบเลี้ยง

 

 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

 
เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 จ.อ.เรงชต นำชยศร  จ.อ.วนย เสยงสงข  จ.อ.ฐนพล เจรญพร

จ่าเอกเริงชิต  น้ำชัยศรี                      จ่าเอกวินัย  เสียงสังข์                         จ่าเอกฐนพล  เจริญพร

เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน            เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน         เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง กรมสนับสนุน
      กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน