logo01

ฝ่ายการข่าว

no 01

รอบรรจุ

นายทหารการข่าว กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

จ.ต

พ.จ.ต.จุมพล  แจ้งเจริญ

พันจ่าการข่าว กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
จ.อ.ยทธนา  จ.อ.โยธน จ.01  
จ่าเอกยุทธนา  ศิริสิทธิ์            จ่าโทโยธิน  ใจสุข    
       ช่วยปฏิบัติราชการการข่าว กรมสนับสนุน                 จ่าการข่าว กรมสนับสุน               
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน