logo01

ฝ่ายการข่าว

no 01

รอบรรจุ

นายทหารการข่าว กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

IMG 4615 IMG 4606

พันจ่าเอกจุมพล  แจ้งเจริญ             พันจ่าเอกสำรอง  ณ รังษี   

       พันจ่าการข่าว กรมสนับสนุน                           ช่วยปฏิบัติราชการการข่าว กรมสนับสนุน
 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน           กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 จ.อ.ยทธนา  จ.อ.โยธน จ.01  
จ่าเอกยุทธนา  ศิริสิทธิ์            จ่าโทโยธิน  ใจสุข    
       ช่วยปฏิบัติราชการการข่าว กรมสนับสนุน                 จ่าการข่าว กรมสนับสุน               
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน