กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                          เมื่อ ๕ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.พลกิต สาหร่าย ส่งมอบหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.กรม สน.พล.นย. ให้กับ น.อ.สยาม ลายสาร ณ บก.กรม สน.พล.นย.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png