กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

07

                             วันที่ ๓๐ ก.ค.๖๓ น.อ.พลกิต สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย./ประธานคณะทำงานติดตั้งระบบซ่อมบำรุงตามแผน( PMS- IT)นย. เป็นประธานเปิดการอบรม การลงระบบซ่อมบำรุงตามแผน(PMS-IT)ในส่วนของ นย. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กอง นทน.กปค.ศฝ.นย. เพื่อให้ ความรู้กับจนท. ในการลงระบบ PMS-IT โดยจัดวิทยากร จาก ตส.กร. และเตรียมรับชุดคอมพิวเตอร์ของระบบ PMS-IT ที่ อซป.จะมอบให้หน่วยระดับกองพัน ต่อไป

01

02

03

05

06

07

09

08

09

10

12

13

15

16

18

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png