กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                           วันที่ ๒๙ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.พลกิต สาหร่าย ผบ.กรม สน.พล.นย./ประธานคณะทำงานติดตั้งระบบซ่อมบำรุงตามแผน( PMS IT)นย. ให้การต้อนรับ น.อ.เกรียงไกร เพชรประไพ ผอ.ตส.กร./เลขา ฝกซ.อซป. ณ ห้องประชุม กรม สน.ฯ ในการติดตามความคืบหน้า และได้แจ้งปัญหาข้อขัดข้องของ นย. ได้แก่ จนท.ในการลงระบบยังไม่ชำนาญและบางส่วนยังไม่เข้าถึงระบบ บางหน่วยไม่มีบัตรจ่ายงาน   ทั้งนี้ กรม สน. ได้ขอให้ ฝกซ.อซป. จัดวิทยากร บรรยายการลงระบบ PMS IT ให้ ระดับ จนท.ของหน่วยระดับ กองพันขึ้นไป ใน ๓๐ ก.ค.๖๓ และ เลขา ฝกซ.อซป. รับที่จะบรรยายในระดับผู้บริหาร ในห้วง ก.ย.๖๓

02

842542

842545

842546

842548

842549

842550

842551

842552

842553

842554

842555

842556

842557

842558

842559

842560

 

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png