01

               ๒๑ ก.พ.63 กำลังพล กรม สน.พล.นย. รับการตรวจจาก คณะกรรมการตรวจวินัยข้าราชการ และทดสอบร่างกาย

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14

15