กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

                               เมื่อวันที่ ๒๕  มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.ประดิษฐ  บางจั่น รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.ฯ เป็นผู้แทน ผบ.กรม สน.ฯ ทำพิธีอ่านสาร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้กับ ฝอ./ฝ่ายกิจการพิเศษ นขต.กรม สน.ฯ เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ณ สนามหน้า บก.กรม สน.ฯ 

02

03

04

05

06

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png