Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

01

               เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.แทน ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม สน.พล.นย.(๒) กล่าวเปิดการตรวจสอบการทดสอบร่างกายและวินัยข้าราชการ นย. หน่วยที่เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๓ หน่วย กรม สน.พล.นย. พัน.ส.พล.นย. พัน.ช.พล.นย.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png