01

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๐๐ กรม สน.พล.นย.ซักซ้อมดับเพลิงภายในกรม

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22