Get Adobe Flash player

กองทพเรอนาวกโยธนกองพล

๑๐ สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน :: กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ :: แนวความคิดในการจัดหน่วย :: กรมสนับสนุนจัดให้มีการสนับสนุนทางการช่วยรบ โดยสนันสนุน เป็นพื้นที่ เป็นงาน เป็นหน่วย หรือผสมกัน ในพื้นที่ของกองพล ทั้งพื้นที่ส่วนหน้า และพื้นที่ส่วนหลัง

08

              เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ น.อ.แทน ทองรับแก้ว รอง ผบ.กรม.สน.พล.นย เป็นประธานเปิดการอบรมระบบสารสนเทศซ่อมบำรุงตามแผน (PMS-IT) ในส่วนของ นย. และได้เชิญวิทยากร จาก กองตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์กองเรือยุทธการ (ตส.กร.) จำนวน ๓ นาย มาบรรยาย ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.

07

03

04

05

06

 

ลิงค์ที่หน้าสนใจ

   

0703040506

เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วรสาร นย.pngสอกำลงพล นย.png